ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Projekt wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020, punkt II: cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia, cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, a także w politykę zdrowotną Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Projekt zakłada realizację działań informacyjno – edukacyjnych dla kadry pedagogicznej i pielęgniarek środowiska szkolnego ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także w szkołach podstawowych oraz wśród młodzieży, ich rodziców i opiekunów.

Środowisko szkolne i rodzinne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych wzajemnie się uzupełniając. Wobec niekorzystnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie wspólnych działań jest szczególnie cenne i pożądane.

Wyrażam przekonanie, że wspólne działania przyczynią się do wzrostu wiedzy, a tym samym ograniczą skalę zjawiska w Wielkopolsce. Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” realizowany jest w ramach programu „Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież” współorganizowanego przez Wojewódzka Komendę Policji w Poznaniu, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Mapa zagrożeń